نرم افزار های تولیدی شرکت

نرم افزار های تولیدی شرکت

نرم افزار های تخصصی تولیدی شرکت نرم افزار های ارائه شده در شرکت تولید خود شرکت بوده و مجوز های رسمی را از سازمان های مربوطه دارا میباشد. تعدادی از نرم افزار های تولید شرکت شامل : نرم افزار مطب سینوهه نرم افزار سینوهه طبیب نرم افزار صندوق مکانیزه فدرا(در ۴ ورژن : برنز ، […]