افتتاح مرکز یکپارچه سازی سامانه های پیش رانش فضایی در ایران ۲۰۲۰

پژوهشگاه فضایی ایران

یکپارچگی سامانه پیشرانش فضایی در کشور مرکز یکپارچه‌سازی سامانه‌های پیشرانش فضایی ایران با حضور رئیس سازمان فضایی کشور در محل پژوهشگاه فضایی افتتاح گردید. همزمان با اولین روز از هفته جهانی فضا، مرکز یکپارچه‌سازی سامانه‌های پیشرانش فضایی و آزمایشگاه ابوریحان بیرونی در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی با حضور حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی […]