سامانه تامین اجتماعی برای شاغلان کسب و کارهای مجازی راه اندازی شد

سازمان تامین اجتماعی

سامانه ای برای شاغلان دور کار کسب و کار های مجازی سامانه ای که تمامی خدمات تامین اجتماعی را همانند سایر افراد همچون کارمندان و کارگران برای شاغلان کسب و کار های مجازی فراهم آورده است. این سامانه با نام سامانه تامین اجتماعی شاغلان دور کار کسب و کار های مجازی ، راهکاری مناسب برای […]