تجارت جهانی با تأسیس شرکت ترانزیت پهنای باند۲۰۲۰

تجارت جهانی

تجارت جهانی سجاد بنابی نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت ایران ، اساسنامه ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند در مراحل بررسی کمیسیون اقتصادی دولت می باشد.در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور به شرکت ارتباطات زیر ساخت این اختیار داده شده است که یک شرکت ترانزیت اینترنت ایجاد کند. بنابر این ماده دولت تا حداکثر […]