شکست رکورد رایانه های کوانتومی توسط شرکت۵/IBM

Quantum-computers-TSRG

رایانه های کوانتومی رایانه های کوانتومی به رایانه هایی گفته می شود که از پدیده ها و قوانین مکانیک کوانتوم مانند : برهم نهی و در هم تنیدگی  برای انجام محاسبات خود بهره می برد.ایده اصلی که در پس رایانه های کوانتومی وجود دارد این است که میتوان از قوانین و خواص کوانتوم، برای ذخیره […]